Báo cáo tổng hợp

Bảng báo cáo tổng hợp thường niên năm 2017. Bao gồm:

1. Danh sách cổ đông tham gia

2. Kế hoạch kinh doanh

3. Danh sách đối tác công nghệ

4. Danh sách khách hàng hiện tại,...